Cookie's policy

This website uses cookies, including third party cookies, to ensure the correct functioning of the website, to understand how you use and engage with the website, and to show you personalised marketing content and advertisements relevant to you. You can manage your preferences or reject the cookies.

Configure the cookies


Essential cookies enable core functionality. Our website cannot function properly without these cookies. We use these cookies for language preferences, cockies settings and access to secure areas of the website.


Functional cookies enable the service to provide enhanced functionality and personalisation.


Performance cookies helps us understand how our website is being used, and improve yours experience of the website.


We use third party cookies on our site to serve you with advertisements that we believe are relevant to you and your interests.


By agreeing to this, you authorize the uploading of our Twitter timeline on our website. You also need to accept twitter cookies from its server.

More information

Projects

ESTORELOT

ACCIÓ - COMUNITAT ENERGIA RIS3CAT

Power-electronics

Els quatre entregables en el que el CITCEA-UPC ha participat han estat els següents:

 • LC1_1. Estat de l’art dels convertidors per aplicacions d’emmagatzemament
 • LC1_2. Anàlisi del comportament dels convertidors i propostes de models per a la seva simulació
 • LC1_3. Estudi i proposta de topologia de convertidors amb la seva avaluació
 • LC1_4. Especificacions per a la compra dels convertidors necessaris

LC1_1:Estat de l’art dels convertidors per aplicacions d’emmagatzemament

S’ha estudiat estat de l’art dels convertidors de potencia (PCS) i dels sistemes d’emmagatzematge d'energia (BESS) per a aplicacions d’emmagatzematge presents al mercat, incidint en les següents especificacions:

 • Rangs de tensió d’entrada DC i de sortida AC (operació)
 • Rang de temperatures d’operació • Rendiment del convertidor (Inversor)
 • Tipologia de bateries compatibles amb el PCS
 • Funcionalitats dels sistemes d’emmagatzematge BESS

LC1_2:Anàlisi del comportament dels convertidors i propostes de models per a la seva simulació

 • Requisits d’integració a la xarxa del parc eòlic en el marc espanyol
 • Softwares adequats per a diferents tipus d’estudis i simulacions
 • Models i control dels sistemes de conversió de potencia

Model Complet

 • Estratègies de control per al convertidor AC/DC
 • Estratègies de control per al convertidor DC/DC

Model simplificat

 • Estratègia de control
 • Limitacions del model simplificat

LC1_3:Estudi i proposta de topologia de convertidors amb la seva avaluació

 • Diferents topologies dels sistemes d’emmagatzematge de bateries presents actualment i s’han dividit en dues categories segons les etapes de conversió.

Topologia 1: AC/DC + Bateries

 • Única etapa de conversió
 • El sistema pot ser modular

Topologia 2: AC/DC+DC/DC + Bateries

 • Dues etapes de conversió
 • El sistema pot ser modular

- Cas d’estudi

 • Suposicions considerades per al seu estudi
 • Configuracions i topologies possibles per al cas d’estudi
 • Estudi de Fiabilitat i de Flexibilitat de les diferents configuracions, realitzant una comparativa entre elles per a determinar l’opció més adequada per al cas.

LC1_4:Especificacions per a la compra dels convertidors necessaris

- Especificacions de la instal·lació, destacant:

 • Potència màxima dels dos parcs i de cada turbina eòlica
 • Potència i tensions dels transformadors i dels sistemes de conversió d’energia

- Solucions proposades per al cas d’estudi:

 • Proposta 1: considerant únic convertidor AC/DC per a cada sistema de conversió de potència.
 • Proposta 2: considerant múltiples convertidors AC/DC per a cada sistema de conversió de potència.
 • A les dues propostes s’ha realitzat una taula amb els models presents actualment en el mercat que compleixen amb les especificacions descrites.

RD15/COMRDI15-1-0009-01

Power-electronics

RD15/COMRDI15-1-0009-01

Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible

L’objectiu principal del projecte GREENTRONICS ha sigut crear un ecosistema dintre de l’industria catalana per a la fabricació de components electrònics en l’àmbit de la mobilitat sostenible. Els Objectius específics de les tasques desenvolupades pel CITCEA-UPC:

Activitat 3

Desenvolupar un convertidor DC/AC amb el circuit de control i potència integrats en un sol circuit imprès que fos capaç de gestionar eficientment l’intercanvi d’energia entre una bateria de 48 VDC nominals i motor síncron d’imants permanents. Funcions:

- Arrancar el motor tèrmic (combinació amb sistema parar/ arrencar)

- Ajudar a la conducció (fases d’acceleració)

- Generar electricitat (fases de desacceleració)

Resultats: CITCEA-UPC ha desenvolupat una controladora (convertidor DC/AC) que compleix amb tots els objectius marcats.

Activitat 5

L’objectiu d’aquesta activitat ha estat el desenvolupament d’una solució de tracció elèctrica de baixa tensió aplicat al cas particular de la tracció marítima per una taula de salvament marítim d’ús unipersonal.

Resultats: S’ha desenvolupat un convertidor DC/AC per tal d’alimentar i controlar un motor síncron de imants permanents (PMSM) de 1850 W, 80 A i 540 rpm/V a partir d’una bateria de 25,2 V i 17,5 Ah. L’aplicació sobre motors d’imants permanents sense sensors de posició ha permès que CITCEA-UPC desenvolupés també un algoritme de detecció de pas per zero de la tensió induïda, per tal de detectar la posició del rotor en tot moment.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 319.444,13€

DESENVOLUPAMENT CONTROLADORA SMART PER A VEHICLES ELÈCTRICS - FEDER UNIÓ EUROPEA - PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA KTT 2019

Power-electronics

IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energètica / PROD 00007

Desenvolupament d'un equipament per a la estabilització de la xarxa de baixa tensió amb integració de fonts renovables i càrregues de forma escalable i amb gestió de bateries

Power-electronics

L’execució d’aquest projecte permetrà disposar d’un equipament preparat per la estabilització de la xarxa de baixa tensió amb integració de fonts renovables i diversitat de càrregues amb gestió de bateries. L’equipament disposarà de capacitat d’enrutament d’energia i farà viable el seu desplegament per solucions d’autoconsum d’acord amb el nou marc de regulació.

RTC-2016-4637-4 DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA POWERTRAIN DE MOTO ELÉCTRICA (SCUTUM)

Power-electronics

“DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA POWERTRAIN DE MOTO ELÉCTRICA (SCUTUM)”con número de referenciaRTC-2016-4637-4

Objetivo:Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad

Importe: 267.384,68 €

Ultra-fast recharge system through intelligent DC transfer via direct contact and optional backup energy storage system

GH ELECTROTERMIA

Power-electronics

The development of the electric vehicle is one of the most important challenges facing the industry in the short and medium term. There is a clear trend towards the efficient use of energy resources due to the growing demand for them and, therefore, electric vehicles will become a reality in the near future.

For the implementation of the electric vehicle, a battery recharging infrastructure composed of domestic recharge systems and ultra-fast recharge systems will be necessary. The ultra-fast recharging stations will accommodate the electric vehicle to the recharging habits of current internal combustion vehicles.

The scientific and technological objective of the SURTIDOR project consists of the conception, theoretical study, design and experimental verification of an ultra-fast recharge station for continuous batteries for the electric vehicle whose power transfer will be by direct contact; It will include an energy storage system with a bidirectional converter, a system for the integral management of the station and the systems necessary for its integration into the supply network.

This project, with the project code TSI-020302-2010-127, has been co-financed by the Ministry of Industry, Energy and Tourism, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation 2008-2011

Design and development of a resonant serie converter of 200 kW / 10 kHz for induction heating

AUTÒMAT

Power-electronics

 • Application: Induction heating
 • Maximum Power: 200 kW a 10 kHz
 • Voltage-fed series-resonant inverter
 • isolated output
 • Active matching transformer
 • IGBT technology

Design and development of a series resonant converter of 25kW and 200kHz

AUTÒMAT

Power-electronics

 • Application: induction heating
 • Power: 25kW to 200 kHz

Design and construction of a functional prototype power converter for an induction furnace

AUTÒMAT

Power-electronics

 • Design and development of a parallel resonant converter (current -fed) of 50kW and 70kHz
 • Application: induction heating
 • Maximum Power: 50 kW at 70 kHz
 • Current-fed parallel-resonant inverter
 • Special High frequency drivers without short-circuit protection
 • IGBT technology