Cookie's policy

This website uses cookies, including third party cookies, to ensure the correct functioning of the website, to understand how you use and engage with the website, and to show you personalised marketing content and advertisements relevant to you. You can manage your preferences or reject the cookies.

Configure the cookies


Essential cookies enable core functionality. Our website cannot function properly without these cookies. We use these cookies for language preferences, cockies settings and access to secure areas of the website.


Functional cookies enable the service to provide enhanced functionality and personalisation.


Performance cookies helps us understand how our website is being used, and improve yours experience of the website.


We use third party cookies on our site to serve you with advertisements that we believe are relevant to you and your interests.


By agreeing to this, you authorize the uploading of our Twitter timeline on our website. You also need to accept twitter cookies from its server.

More information

Projects

ESTORELOT

ACCIÓ - COMUNITAT ENERGIA RIS3CAT

Power-electronics

Els quatre entregables en el que el CITCEA-UPC ha participat han estat els següents:

 • LC1_1. Estat de l’art dels convertidors per aplicacions d’emmagatzemament
 • LC1_2. Anàlisi del comportament dels convertidors i propostes de models per a la seva simulació
 • LC1_3. Estudi i proposta de topologia de convertidors amb la seva avaluació
 • LC1_4. Especificacions per a la compra dels convertidors necessaris

LC1_1:Estat de l’art dels convertidors per aplicacions d’emmagatzemament

S’ha estudiat estat de l’art dels convertidors de potencia (PCS) i dels sistemes d’emmagatzematge d'energia (BESS) per a aplicacions d’emmagatzematge presents al mercat, incidint en les següents especificacions:

 • Rangs de tensió d’entrada DC i de sortida AC (operació)
 • Rang de temperatures d’operació • Rendiment del convertidor (Inversor)
 • Tipologia de bateries compatibles amb el PCS
 • Funcionalitats dels sistemes d’emmagatzematge BESS

LC1_2:Anàlisi del comportament dels convertidors i propostes de models per a la seva simulació

 • Requisits d’integració a la xarxa del parc eòlic en el marc espanyol
 • Softwares adequats per a diferents tipus d’estudis i simulacions
 • Models i control dels sistemes de conversió de potencia

Model Complet

 • Estratègies de control per al convertidor AC/DC
 • Estratègies de control per al convertidor DC/DC

Model simplificat

 • Estratègia de control
 • Limitacions del model simplificat

LC1_3:Estudi i proposta de topologia de convertidors amb la seva avaluació

 • Diferents topologies dels sistemes d’emmagatzematge de bateries presents actualment i s’han dividit en dues categories segons les etapes de conversió.

Topologia 1: AC/DC + Bateries

 • Única etapa de conversió
 • El sistema pot ser modular

Topologia 2: AC/DC+DC/DC + Bateries

 • Dues etapes de conversió
 • El sistema pot ser modular

- Cas d’estudi

 • Suposicions considerades per al seu estudi
 • Configuracions i topologies possibles per al cas d’estudi
 • Estudi de Fiabilitat i de Flexibilitat de les diferents configuracions, realitzant una comparativa entre elles per a determinar l’opció més adequada per al cas.

LC1_4:Especificacions per a la compra dels convertidors necessaris

- Especificacions de la instal·lació, destacant:

 • Potència màxima dels dos parcs i de cada turbina eòlica
 • Potència i tensions dels transformadors i dels sistemes de conversió d’energia

- Solucions proposades per al cas d’estudi:

 • Proposta 1: considerant únic convertidor AC/DC per a cada sistema de conversió de potència.
 • Proposta 2: considerant múltiples convertidors AC/DC per a cada sistema de conversió de potència.
 • A les dues propostes s’ha realitzat una taula amb els models presents actualment en el mercat que compleixen amb les especificacions descrites.

POSYTYF

Smart grids and Big data

The increasing penetration of solar photovoltaic and wind power requires modern power grids that can deliver electricity from producers to consumers reliably. However, increasing renewable energy sources (RESs) integration comes with limitations. One solution is to increase the share of so-called dispatchable RESs (those that have a natural storage capacity). The EU-funded POSYTYF project will group several RESs into a systemic object called Virtual Power Plant. It’s a way to aggregate RES sources to form a portfolio of dispatchable/non-dispatchable RESs able to optimally and internally redispatch resources. The project will bring together partners from four EU countries

Grant agreement ID: 883985

FEVER

Smart grids and Big data

The European Research & Innovation project FEVER aims at demonstrating and implementing solutions that leverage the potential of flexibility in generation, consumption and storage of electricity. With an overall budget of almost 10 million euros, seventeen partners from eight European countries are working together to accelerate the transformation of the energy system

The project Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO Operation (FEVER) receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement no 864537

RD15/COMRDI15-1-0009-01

Power-electronics

RD15/COMRDI15-1-0009-01

Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible

L’objectiu principal del projecte GREENTRONICS ha sigut crear un ecosistema dintre de l’industria catalana per a la fabricació de components electrònics en l’àmbit de la mobilitat sostenible. Els Objectius específics de les tasques desenvolupades pel CITCEA-UPC:

Activitat 3

Desenvolupar un convertidor DC/AC amb el circuit de control i potència integrats en un sol circuit imprès que fos capaç de gestionar eficientment l’intercanvi d’energia entre una bateria de 48 VDC nominals i motor síncron d’imants permanents. Funcions:

- Arrancar el motor tèrmic (combinació amb sistema parar/ arrencar)

- Ajudar a la conducció (fases d’acceleració)

- Generar electricitat (fases de desacceleració)

Resultats: CITCEA-UPC ha desenvolupat una controladora (convertidor DC/AC) que compleix amb tots els objectius marcats.

Activitat 5

L’objectiu d’aquesta activitat ha estat el desenvolupament d’una solució de tracció elèctrica de baixa tensió aplicat al cas particular de la tracció marítima per una taula de salvament marítim d’ús unipersonal.

Resultats: S’ha desenvolupat un convertidor DC/AC per tal d’alimentar i controlar un motor síncron de imants permanents (PMSM) de 1850 W, 80 A i 540 rpm/V a partir d’una bateria de 25,2 V i 17,5 Ah. L’aplicació sobre motors d’imants permanents sense sensors de posició ha permès que CITCEA-UPC desenvolupés també un algoritme de detecció de pas per zero de la tensió induïda, per tal de detectar la posició del rotor en tot moment.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 319.444,13€

BD4OPEM - BIG DATA FOR OPEN INNOVATION MARKETPLACE

Smart grids and Big data

BD4OPEM develops an Analytic Toolbox, based on Big data techniques, providing tools for enabling efficient business processes in the energy sector. By extracting more value from available data, a range of innovative services will be created in the fields of grid monitoring, operation and maintenance, network planning, fraud detection, smart houses/buildings/industries energy management, blockchain transactions and flexibility aggregation for demand-response. The Open Innovation Marketplace will ensure secure data flows from data providers to solution providers, always compliant with GDPR requirements, so that asset management is enhanced, consumer participation in energy balancing is promoted and new data-driven business models are created through innovative energy services.

DESENVOLUPAMENT CONTROLADORA SMART PER A VEHICLES ELÈCTRICS - FEDER UNIÓ EUROPEA - PROGRAMA EXCEL·LÈNCIA KTT 2019

Power-electronics

RESOLVD

Energy storage

RESOLVD project aims to contribute to setting the next generationof competitive tecnologies and services for smart grids adressed in the topic LCE-01-2016-2017 (Area: 4- Intelligent electricity Distribution grid)

h2020 invade

Smart grids and Big data

Integrated electric vehicles and batteries to empower distributed and centralised storage in distribution grids.Renewable energies and electric vehicles (EVs) change the way we consume and produce electricity. It also changes the way those who manage and distribute it must think about the electricity system – to always provide the best possible service for the connected costumers. But these things are difficult, and often take a long time. The goal of the EU funded Horizon 2020 project INVADE is to greatly speed up this process, by showing that the technologies and solutions we have today, only must be connected in new ways to solve the challenges of tomorrow.

web link INVADE

IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energètica / PROD 00007

Desenvolupament d'un equipament per a la estabilització de la xarxa de baixa tensió amb integració de fonts renovables i càrregues de forma escalable i amb gestió de bateries

Power-electronics

L’execució d’aquest projecte permetrà disposar d’un equipament preparat per la estabilització de la xarxa de baixa tensió amb integració de fonts renovables i diversitat de càrregues amb gestió de bateries. L’equipament disposarà de capacitat d’enrutament d’energia i farà viable el seu desplegament per solucions d’autoconsum d’acord amb el nou marc de regulació.

RTC-2016-4637-4 DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA POWERTRAIN DE MOTO ELÉCTRICA (SCUTUM)

Power-electronics

“DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA POWERTRAIN DE MOTO ELÉCTRICA (SCUTUM)”con número de referenciaRTC-2016-4637-4

Objetivo:Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad

Importe: 267.384,68 €