Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC Proposals

Results 1 - 7 of about 28 1 · 2 · 3 · 4 · Next Complete list - Search

Title: Entorn que permeti programar en grafcet un microcontrolador de 8 bits.
Professor: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Subject: Microcontroladors

Title: Convertidor bidireccional de baix cost per a bus de corrent continu. Es tracta de desenvolupar un convertidor de fins a 4 kW que, controlat amb un microcontrolador de 8 bits,
Professor: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Estudi de les causes de la lipotrofia semicircular
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Compatibilitat electromagnètica

Title: Estat de l'art de la superconductivitat aplicada a la distribució d'energia elèctrica
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Sistemes elèctrics de potència

Title: Convertidor estàtic simulador de panells fotovotaics
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Avaluació de la connexió de parcs eòlics a la xarxa elèctrica amb el programa DigSilent
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica

Title: Estudi del comportament dinàmic de la xarxa elèctrica amb elprograma PSSe
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Sistemes elèctrics de potència

1 · 2 · 3 · 4 · Next