Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2006

Results 1 - 5 of about 6 1 · 2 · Next Complete list - Search

Title: Control amb DSP d'un motor de corrent continu per simular càrregues mecàniques per a una nova plataforma docent de control de màquines elèctriques
Student: Xavier Ortiz Verdura
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 10/2006
Qualification: 10

Title: Disseny d'una plataforma docent d'accionaments elèctrics i convertidors: aplicació al motor brushless DC.
Student: Pau Lloret Gallego
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 06/2006
Qualification: 10

Title: Estudi dinàmic d'aerogeneradors connectats a una xarxa dèbil.
Student: Lluís Molas Balada
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 01/2006
Qualification: 9

Title: Control millorat i de baix cost d'un motor brushless mitjançant un processador digital de senyal (DSP)
Student: Coia Ferrater Simon
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 01/2006
Qualification: 10

Title: Modelització i simulació amb Matlab del flux harmònic de càrregues trifàsiques desequilibrat.
Student: Xavier Perelló Cerdà
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 01/2006
Qualification: 7

1 · 2 · Next